Nabídka produktů a služeb KB pro všechny zaměstnance, spolupracovníky, zákazníky a přátele společnosti
PZ servis-izolace, s.r.o.
 

 

 

I. Balíčky produktů a služeb

 

A-konto KB

Standardní nabídka

Nadstandardní zhodnocení zůstatku na účtu

Telefonní bankovnictví – Expresní linka

Internetové bankovnictví – Mojebanka

Platební karta (dále jen PK) Inter Card (EC/MC nebo VISA)

PK American Express Card

Karta optického klíče (umožňuje autorizaci v kterémkoliv obchodním místě KB)

počáteční vklad 50 000,-

Bonus pro zaměstnance PZ servis-izolace, s.r.o.

Počáteční vklad není podmínkou

PK Gold Card ( EC/MC nebo VISA ) 1 rok ZDARMA (SLEVA 5000 Kč)

Kreditní karta - vydána IHNED po kladném výsledku scoringu (jinak 3 měsíce)

Osobní úvěr od 50 000,- Kč bez poplatku za zpracování (SLEVA 800 Kč + 0,3%)

Hypoteční úvěr - vyřízení bez poplatku za expresní zpracování (SLEVA 0,2%, min. 2000 Kč)

Cena balíčku A-konto 200,- Kč měsíčně


 

Expreskonto KB

Standardní nabídka

Telefonní bankovnictví – Expresní linka

Internetové bankovnictví – Mojebanka

PK Inter Card (EC/MC nebo VISA)

počáteční vklad 15 000,- Kč

 

Bonus pro zaměstnance PZ servis-izolace,s.r.o.

Počáteční vklad není podmínkou

PK Inter Card pro manžela nebo manželku 1. rok platnosti karty ZDARMA (SLEVA 700 Kč)

Kreditní karta - vydána IHNED po kladném výsledku scoringu (jinak 6 měsíců)

Povolený nezajištěný debet - ihned po otevření účtu (jinak 3 měsíce)

Osobní úvěr od 50 000,- Kč bez poplatku za zpracování (SLEVA 800 Kč + 0,3%)

Hypoteční úvěr - vyřízení bez poplatku za expresní zpracování (SLEVA 0,2%, min. 2000 Kč)

Cena balíčku Expreskonto 79,- Kč měsíčně

 


 

Perfekt konto

Standardní nabídka

 

Telefonní bankovnictví - Expresní linka

Mezinárodní PK VISA Electron ZDARMA po celou dobu vedení účtu

Dva bezplatné výběry z bankomatů KB každý měsíc

Povolený nezajištěný debet

Bez podmínky počátečního vkladu

Cena za balíček Perfekt konto 55,- Kč měsíčně

 

Bonus pro zaměstnance PZ servis-izolace, s.r.o.

 Zdarma zadávání povolení inkasa, SIPO, a to po dobu 3 měsíců od data zřízení účtu

 

Podmínky pro získání bonusu

1. Předložení potvrzení o pracovním poměru vydané zaměstnavatelem ne starší 30 dnů a potvrzení o výši pracovního příjmu pro případ žádosti o povolený nezajištěný debet na kteroukoliv pobočku KB.

 


II. Hypoteční úvěry

 

Charakteristika hypotečního úvěru

Hypoteční úvěr je produkt, který Vám usnadní investování do nemovitosti. Jedná se o dlouhodobý účelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Minimální doba splatnosti hypotečního úvěru je 5 let, maximální doba splatnosti je stanovena do 30 let.

 

Co Vám hypoteční úvěr umožní

·        Koupi nemovitosti do vlastnictví.

·        Vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti.

·        Koupi spoluvlastnického podílu nemovitosti.

·        Rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitosti.

·        Konsolidaci (splacení) dříve poskytnutých úvěrů (půjček) použitých k investicím do nemovitosti.

 

Výše úvěru, čerpání

Minimální výše hypotečního úvěru je stanovena ve výši 200 000 .

Maximální výše úvěru je limitována:

·        Bankou stanovenou cenou zastavených nemovitostí

·        Schopností klienta úvěr splácet

·        Výší investice do nemovitosti (např. rozpočtovými náklady stavby, kupní cenou nemovitosti).

 

Úroková sazba je stanovená jako pevná po dobu platnosti úrokových podmínek,  1 rok nebo 5 let ode dne podpisu smlouvy o hypotečním úvěru.


Varianty zpracování hypotečního úvěru 

A)  klasický hypoteční úvěr

Součástí nutných podkladů pro poskytnutí úvěru je odhad ceny obvyklé nemovitosti, který je zpracovaný externím odhadcem banky. Zpracování odhadu zajistí banka.

 

B) expresní hypoteční úvěr 

Výhodou je rychlost zpracování, po předložení všech požadovaných dokladů (s výjimkou odhadu) je úvěrová smlouva mezi bankou a žadatelem uzavřena do 7 pracovních dnů od data podání žádosti s kompletními doklady.

·        Zpracování odhadu zajistí banka v rámci vyřizování úvěru, odhad ceny obvyklé nemovitosti zpracovává interní odhadce banky.

Odhad ceny nemovitosti k zajištění úvěru je v obou výše uvedených případech neveřejný a zůstává majetkem banky.

 

Možnost využití státní podpory

Státní podpora může mít formu:

·        Úrokového příspěvku na bytovou výstavbu.

·        Daňových odpisů.

Komerční banka nabízí zprostředkování úrokového příspěvku v rámci poskytnutí hypotečního úvěru.

 


III. Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Penzijní připojištění  se státním příspěvkem se podle zákona č. 42/1994 Sb., ve znění zákona č. 170/1999 Sb., stalo již nedílnou součástí penzijního systému v ČR. V současné době je tento produkt jedním z  nejvýhodnějších způsobů zhodnocení finančních prostředků za nemalého přispění státu. Penzijní připojištění provází všechny generace od okamžiku plnoletosti – v produktivním věku svou aktivní částí, tedy spořením a zhodnocováním Vašich vkladů a státních příspěvků a v době po odchodu do starobního důchodu svou pasivní částí – tj. užitím naspořených prostředků jako doplňkového zdroje příjmu k důchodu.

Penzijní fond Komerční banky, a.s. Vám nabízí zázemí jednoho z největších penzijních fondů. Svými výsledky se řadíme na špičku nabídky. Služby klientům poskytujeme prostřednictvím více jak 300 pracovišť Komerční banky,  Komerční pojišťovny a u prodejců stavebního spoření. Dosavadní výsledky hospodaření skýtají záruky bezpečného a výhodného zhodnocení Vašich prostředků.

 

 Výhody penzijního připojištění 

 

Penzijní plán našeho fondu

obsahuje komplexní nabídku všech druhů dávek, a to ve formě penzí doživotních, jednorázového vyrovnání a odbytného.

  

DRUHY PENZÍ A DÁVEK

Starobní penze – nárok na tuto penzi Vám vznikne, jestliže jste dosáhli věku 60 let (nebo Vám byl přiznán starobní důchod) a máte současně uhrazeny příspěvky na tuto penzi za pojištěnou dobu alespoň za 60 měsíců. Sjednání starobní penze je zákonnou podmínkou pro uzavření smlouvy o penzijním připojištění.

Výsluhová penze – je výhodná zejména pro účastníky do věku 45 let. Nárok na tuto penzi, pokud jste si ji sjednali, Vám vznikne bez ohledu na dovršený věk, jestliže jste platili příspěvky na tuto penzi nejméně 180 měsíců. Sjednání této penze je volitelné.

Invalidní penze – zlepší Vaše finanční zabezpečení při plné invaliditě. Nárok na tuto penzi Vám vznikne, jestliže Vám byl přiznán plný invalidní důchod podle předpisů o sociálním zabezpečení a máte uhrazeny příspěvky na tuto penzi za dobu alespoň 36 měsíců. Na tuto penzi se neplatí zvláštní příspěvek.

Pozůstalostní penze –sjednat tuto penzi pro zabezpečení svých blízkých se vždy vyplatí. Pozůstalostní penze náleží v případě Vašeho úmrtí fyzické osobě, kterou určíte ve smlouvě, jestliže jste na penzijní připojištění platili příspěvky minimálně po dobu 36 měsíců nebo jste již pobírali některou penzi v kombinaci s penzí pozůstalostní.

Jednorázové vyrovnání – můžete využít místo vyplácené penze. Vyplatíme Vám celou částku na Vašem individuálním účtu najednou.

Odbytné – V případě, že nemůžete splnit podmínky smlouvy pro výplatu penze a platili jste příspěvky alespoň 12 kalendářních měsíců, náleží Vám odbytné ve výši vložených prostředků, zhodnocené o podíly na výnosech hospodaření fondu. V případě úmrtí je odbytné vyplaceno osobám určeným ve smlouvě nebo dědicům.

 

Jak se stát účastníkem penzijního připojištění

Účastníkem penzijního připojištění se může stát každý občan, který má trvalý pobyt na území ČR a je starší 18ti let. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. To znamená, že i po splnění podmínek pro výplatu dávky smlouva stále pokračuje. Tím i nadále účastník pobírá státní příspěvky a podílí se na výnosech fondu a samozřejmě si zvyšuje základ pro pozdější výpočet penze. Smlouvu s Penzijním fondem Komerční banky, a.s. je možné uzavřít na všech pobočkách a expoziturách Komerční banky, a.s. nebo přímo v provozních prostorách penzijního fondu.

 

Měsíční příspěvek účastníka

Státní příspěvek

100

50

200

90

300

120

400

140

500

150

500 a více

150

 

1.      Základní informace o fondu

Rok založení: 1994

Základní jmění: 200 mil. Kč

Rezervní fond: 91,086 mil. Kč

Vlastnická struktura:  Komerční banka, a.s.  - 100%

Depozitář: Česká spořitelna, a.s.

Zhodnocení v uplynulých letech (p.a.):

2001 – 4,40%, 2002 předpoklad  4,40 – 4,60%

 

Vývoj účtu účastníka penzijního připojištění a hrubé výše doživotní penze v 60 letech při zhodnocení 4% p.a.

Parametry: příspěvek připisován vždy v polovině měsíce, stav účtu po připsání všech státních příspěvků a zhodnocení, technická úroková míra 3% p.a.

 

Měsíční

příspěvek

Doba trvání připojištění

 

5 let

10 let

15 let

20 let

30 let

 

Stav účtu

Doživotní penze

Stav účtu

Doživotní penze

Stav účtu

Doživotní penze

Stav účtu

Doživotní penze

Stav účtu

Doživotní penze

 

 

muž

žena

 

muž

žena

 

muž

žena

 

muž

žena

 

 

muž

žena

100

9 898

65

54

21 903

144

120

36 466

239

200

54 129

355

297

101 542

665

557

300

27 729

182

152

61 362

402

336

102 158

669

560

151 642

994

831

284 469

1 864

1 559

500

42 939

281

235

95 023

623

521

158 198

1 037

867

234 828

1 539

1 287

440 521

2 886

2 414

700

56 185

368

308

124 336

815

681

207 000

1 356

1 135

307 270

2 013

1 684

576 417

3 777

3 159

1000

76 053

498

417

168 305

1 103

922

280 203

1 836

1 536

415 931

2 725

2 280

780 260

5 113

4 277

1300

95 922

629

526

212 274

1 391

1 163

353 406

2 316

1 937

524 593

3 437

2 875

984 104

6 448

5 394

1500

109 167

715

598

241 587

1 583

1 324

402 208

2 635

2 204

597 035

3 912

3 272

1 119 999

7 339

6 139

 

Výpočty mají pouze informativní charakter a vychází z uvedených předpokladů. Stav účtu je uveden před zdaněním, starobní doživotní penze je uvedena měsíčně před zdaněním.

 

Struktura  úspory prostředků z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance související s novelou zákona č. 42/1994 Sb.

 

Zaměstnavatelské subjekty stále častěji využívají možnosti přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění. Kromě určitého stabilizačního prvku pro zaměstnavatele a možnosti doplnit svůj příjem v důchodovém věku pro zaměstnance, přináší tato varianta i nesporné daňové úspory prostředků, a to pro obě strany.

Daňová úspora pro zaměstnavatele:

Z příspěvku na penzijní připojištění neplatí zaměstnavatel odvody na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel si může příspěvek na penzijní připojištění až do výše 3% vyměřovacího základu zaměstnance pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti započítat do nákladů (počítáno v kumulaci ročně).

Daňová úspora pro zaměstnance:

Zaměstnanec neplatí z příspěvku na penzijní připojištění, který mu poskytne zaměstnavatel, odvody na sociální a zdravotní pojištění. Má také tento příspěvek osvobozen od daně z příjmu zaměstnance až do výše 5% (počítáno měsíčně).

Na vlastní měsíční příspěvek zaměstnance (účastníka) od 100,- do 500,- Kč je poskytován státní příspěvek. Jestliže roční součet vlastních příspěvků zaměstnance překročí 6 000,- Kč, může si o částku, o kterou tuto sumu překročil, snížit daňový základ pro výpočet daně z příjmu, maximálně však o 12 000,- Kč. Z tohoto pohledu se jako optimální vlastní vklad účastníka jeví částka 18 000,- Kč ročně.